Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boksie - Geldig per 1 januari 2020.

Artikel 1

Algemeen - Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Boksie en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. Alle door Boksie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boksie een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Boksie diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Boksie mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Boksie gehouden al hetgeen Boksie reeds heeft ontvangen van de klant terug te betalen. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Boksie kan een aspirant klant om haar moverende redenen weigeren. Boksie is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11 van kracht.

Artikel 2

Verplichtingen van Boksie - Boksie onthoudt zich van het inzien van persoonlijke emailberichten en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Boksie hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3

Verplichtingen van de klant - De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Boksie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s - al dan niet via het systeem – op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Boksie, overige klanten, servers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Boksie is gerechtigd de bedrijfsgegevens van de klant op te nemen in de Boksie administratie software tools. Op de inhoud van de sites en de daarin opgenomen naam-, nummer- en adresgegevens, de beelden, geluiden, teksten en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten van de door Boksie aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, zoals software, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, modellen enz. berusten bij Boksie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4

Productiematerialen - De klant stelt aan Boksie ter beschikking alle voor de realisatie van de internetproductie benodigde informatie en materialen, zoals foto’ s, logo’s of teksten. Boksie is niet aansprakelijk voor schade of verlies door verzending per post of e-mail van het te publiceren materiaal. In het bijzonder het risico voor verlies van data, diskettes, foto’s en ander materiaal. De gegevens worden de klant indien gewenst tegen vergoeding van de portokosten teruggestuurd. Boksie is niet verplicht de inhoudelijke strekking van de klantensites te controleren, maar behoudt zich het recht voor deze opdrachten vanwege hun inhoud, herkomst of technische vorm te wijzigen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid - Boksie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Boksie. Met name is Boksie niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet of derden, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in e-mail adressen. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Boksie voortvloeiende schade. De klant vrijwaart Boksie tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Boksie aan de samenstelling van de Boksie- websites en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Boksie geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Boksie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van de Boksie-websites of met de tijdelijke on-mogelijkheid de Boksie- en/of klantenwebsites te kunnen raadplegen.

Artikel 6

Boksie-diensten - Boksie kan in opdracht van klanten tegen betaling de registratie van domeinen verzorgen. Boksie aanvaardtter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. Boksie biedt klanten de mogelijkheid een internet- presentatie te laten maken en stelt hiertoe een aantal technieken en daarmee verbonden schijfruimte ter beschikking. Bij exploitatie van deze websites, ter discretie van Boksie te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd voor productie en schijfruimte. Indien Boksie in opdracht van een klant een website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendoms-rechten terzake van die applicatie, software en/of website bij Boksie.

Artikel 7

Klachten - Boksie spant zich in klachten omtrent de Boksie diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Boksie diensten te komen. Boksie is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8

Beheer van het systeem - Boksie is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Boksie te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Boksie ontstaat. Boksie is gerechtigd te allen tijde (veiligheids-) wijzigingen aan te brengen in de producten, zonder dat hiervoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Boksie ontstaat. Boksie zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 9

Duur en einde van de overeenkomst - De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn, echter voor het eerst tenminste voor een periode van één (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Boksie de opzegging ontvangt.

Artikel 10

Ontbinding - Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Boksie gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voort-vloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Boksie te voldoen, is Boksie gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Boksie-dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeel-telijk te ontbinden, zulks zonder dat Boksie tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Boksie verder toekomende rechten. Boksie is bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Boksie-diensten te staken, domeinnamen op te heffen, indien de klant: aan Boksie valse en/of verkeerde bedrijfsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met artikel 4; de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surséance van betaling heeft aangevraagd; de klant facturen niet binnen 90 dagen heeft voldaan.

Artikel 11

Prijzen - De klant is afhankelijk van de te leveren Boksie dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Boksie is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina’s van Boksie.

Artikel 12

Betaling - De aan Boksie verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen. De aan Boksie verschuldigde vergoedingen voor de eenmalige productiekosten en de jaarlijkse webhosting abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 12 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 70, tenzij Boksie aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. Indien de klant vorderingen van Boksie meer dan 60 dagen na factuurdatum nog steeds niet heeft voldaan en de klant na herhaalde herinneringen niet reageert of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, worden de domeinen van de klant door Boksie opgeheven. Na deze opheffing, waarvan de klant bericht heeft ontvangen, heeft de klant 30 dagen tijd aan zijn verplichtingen jegens Boksie te voldoen. De kosten voor uit quarantaine halen van de domein (ca. € 100 excl. btw) zijn in dat geval voor rekening van de klant.

Artikel 13

Garantie en reclame - Op alle producties van Boksie geldt een garantie van 3 maanden na oplevering. De garantie geldt niet, indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van productiefouten, zoals bijv. inbreuk door derden. De klant is verplicht binnen 14 dagen na oplevering de productie te controleren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Boksie terstond schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na oplevering Boksie wijst op gebreken, die bij controle konden worden opgemerkt, dan wordt de klant geacht met de staat waarin het product of de productie is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Boksie dient in staat te worden gesteld reclames grondig te controleren.

Artikel 14

Overmacht - Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Boksie niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken. Boksie heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Boksie haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Boksie opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boksie niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15

Geschillen en toepasselijk recht - Op elke overeenkomst tussen Boksie en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Emmen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Boksie en de klant. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. (Zie tevens online onder www.boksie.nl.) © Boksie Zwartemeer